Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

HANOI COLONIAL BUILDINGS (công trình thuộc địa ở Hà Nội)

HANOI COLONIAL BUILDINGS  

https://www.smashwords.com/books/view/445251

Mời bà con tải miễn phí cuốn sách ảnh (mỏng)
Là sự tìm kiếm sơ lược những thứ thuộc địa vẫn còn quanh ta hoặc đã và đang mất dần. Mong lượng thứ Tiếng Anh trình thấp của tác giả.

A free and multi-format ebook which is our first continuing investigation on Hanoi existing and ruined colonial buildings.

HuanDo